Local Governing Council

Hon.Shri.Prakash Solanke         President

Hon.Shri.Satish Chavan             Secretary

Shri.Rahul P.Palodkar                  Member

Shri.Madhukar D.Bhamre             Member

Shri.Shaikh Shoyab Sk.Ayyub        Member

Shri.Ramesh S.Bhimsani  Invitee Member

Maj.Dr.B.S.Jadhav        Member Secretary